Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor.
Radon kan orsaka lungcancer.

Var finns radon?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset
  • Byggnadsmaterialet
  • Vattnet som används i hushållet.

Marken

Marken är den vanligaste radonkällan. Många kommuner har därför undersökt radonsituationen i marken. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande hos din kommun om du vill veta mer om radon i marken där du bor.

Byggnadsmaterialet

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten så låg att det inte finns någon risk för hälsan, men det finns undantag. Ett sådant är alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet.

Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radongashalter på uppåt 1 000 Bq/m3, när luftväxlingen är dålig. I dag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det utgör någon nämnvärd radonrisk.

Vattnet

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon.

Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning och vatten med mer än 1 000 Bq/l bedöms vara otjänligt att använda som livsmedel.

Förhöjda halter av radon i dricksvatten kan vara ett tecken på att radonhalten inomhus är förhöjd. Gör därför alltid en mätning av radon i inomhusluften om du upptäcker förhöjda radonhalter i vattnet. När radonhaltigt vatten tappas upp eller används i tvätt- eller diskmaskiner avgår en stor del av radonet till inomhusluften. En tumregel säger att en radonhalt i vatten på 1 000 Bq/l ger ett tillskott på cirka 100 Bq/m3 till inomhusluften.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Radon som du dricker tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen. Den största delen andas du ut inom en timme. Åtgärder för att sänka radonhalten i fritidshusets vatten är sällan nödvändiga om du vistas i huset kortare perioder.

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus eller min lokal?

Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal.

Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Vilka gränsvärden gäller?

De gräns- och riktvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ädelgaser har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Bindande gränsvärden finns till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Riktvärden hittar du till exempel i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.


Källa: www.boverket.se

Radonbidraget

Radonbidraget är tillbaka!

Vi guidar dig genom allt pappersarbete och alla steg så ni inte missar några pengar!
Även om ni har mätrapport från en annan leverantör hjälper vi er med att sammanställa rapporten, redovisning av radonkällan samt åtgärdsplan.Finns inte din fråga?

Kontakta oss så hjälper vid dig